Regulament Make Up Your Beauty

 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Tombola Blue Lily– “MAKE UP YOUR BEAUTY”

14.12.2017- 28.12.2017

 

SECŢIUNEA 1.ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

1.1. Organizatorul campaniei promoţionale"MAKE UP YOUR BEAUTY" (denumită în continuare “Campania”) este Elixir Media Production S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Str. Academiei, nr. 35-37, Sector 1, având codul de înregistrare fiscală RO 30654139, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/10426/2012, denumita în continuare „Organizatorul”.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei, de a opri Campania Promoționala în orice moment al acesteia, și/sau să schimbe regulile de participare, dar având obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială, pe site-ul www.bluelily.ro sau pe pagina de Facebook Blue Lily

Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI:

Campania Promoțională se va desfăşura online, pe website-ul www.bluelily.ro.

SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI:

3.1. Campania va începe la data de 14.12.2017 şi se va desfăşura până la data de 28.12.2017, (denumită în cele ce urmează „Perioada Campaniei”).

3.2. Înainte de începerea Campaniei Promotionale şi după încetarea duratei Campaniei Promoționale, îndeplinirea condiţiilor menţionate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie.

3.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica perioada Campaniei Promoționale pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru pe website sau pe pagina de Facebook.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:

4.1. Campania este adresată tuturor persoanelor fizice, cu varsta de minim 18 ani împliniți pana la data începerii campaniei promoționale, cu domiciliul stabil sau reşedinţa în Romania.

4.2. Pentru a participa la Campania Promoțională, participanții trebuie sa îndeplinească cumulativ urmatoarele condiții:

- să aiba vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Campaniei Promoționale;

- să achiziționeze în perioada 14.12.2017 – 28.12.2017 oricare dintre pachetele Blue Box din magazinul online www.bluelily.ro si sa poata face dovada achizitiei produselor;

-să completeze integral formularul de concurs cu următoarele date: nume, prenume, adresă e-mail;

- să respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campania Promoțională.

4.3. La prezenta Campanie Promoţională nu au dreptul să participe angajaţii Organizatorului şi ai distribuitorilor, ai agențiilor și societăților implicate în organizarea si derularea acestei Campanii Promoționale, precum şi rudele de gradul I (copii şi părinţi) şi afinii (soţul /soţia) celor menţionaţi mai sus.

Participantul se va înscrie la prezenta Campanie Promoțională luând la cunoştinţă condiţiile mai sus menţionate.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE:

5.1. Campania se desfăşoară pe website-ul www.bluelily.ro, apartinand brandului Blue Lily Cosmetics, al Elixir Media Production S.R.L., pe teritoriul Romaniei.

5.2 Înscrierea în campanie se realizează astfel:

Persoanele care doresc să participe la Campania Promoțională trebuie:

a) să achiziționeze în perioada 14.12.2017 – 28.12.2017 oricare dintre pachetele Blue Box din magazinul online www.bluelily.ro si sa poata face dovada achizitiei produselor;

c) să completeze integral formularul de concurs din aplicatia de concurs de pe www.bluelily.ro, “Make up your beauty”, cu următoarele date: nume, prenume, adresă e-mail;

d) să respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campania Promoțională.

Pentru a participa la prezenta Campania Promoțională, o persoană trebuie să îndeplinească simultan toate condiţiile de mai sus. Tragerea la sorti se va efectua la data de 29.12.2017 la extragere urmand a participa toate persoanele care au intrat in aplicatia “Make up your beauty” si au completat formularul de concurs în perioada 14.12.2017 – 28.12.2017.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE:

6.1. În cadrul acestei campanii, Organizatorul oferă următoarele premii:

· Marele premiu – constand intr-un pachet integrat de servicii de infrumusetare, constand in: machiaj profesionist, tuns si coafat, vopsit profesional, fara schimbari radicale de culoare, manichiura si pedichiura – classic, SPA maini si picioare, in valoare de 950 lei cu TVA;

· 2 premii speciale – constand in pachete Blue Box, in valoare de 238 lei cu TVA;

6.2 Valoarea totală a premiilor este de 1188 Lei (o mie o suta optzeci si opt de lei). Nu se acordă contravaloarea în bani sau în alte produse a premiului. Elixir Media Production S.R.L. va suporta contravaloarea cheltuielilor legate de premiu.

SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Castigatorii premiilor vor fi desemnați prin tragere la sorți, în data de 29.12.2017. Tragerea la sorți se va face prin sistem random, folosind o aplicatie specifica.

Tragerea la sorți va avea loc în prezența unei comisii formată din reprezentanți ai Organizatorului și va fi atestată de un avocat. La tragerea la sorți vor participa toate persoanele inscrise in concurs si  care completeaza toate campurile din formularul de participare, în perioada 14.12 – 28.12.2017 al aplicatiei concurs de pe www.bluelily.ro, “Make up your beauty” iar dintre acestea se vor extrage castigatorii premiilor mentionați la pct. 6.1. de mai sus. După extragerea celor 3 premii, se vor extrage și 3 rezerve pentru cazurile în care câștigătorii nu pot fi validati din motive independente de Organizatori. Condiţiile de validare a rezervelor sunt aceleaşi ca şi în cazul câştigătorilor. Validarea câștigătorilor se face pe baza datelor din formularul de concurs, care trebuie sa coincide cu datele din formularul de comanda de pe www.bluelily.ro.

Un participant poate câștiga un singur premiu pe întreaga durată a Campaniei Promoționale.

SECŢIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR

Fiecare caștigător va fi contactat în maxim 5 zile lucrătoare de la data extragerii si i se va solicita trimiterea către Organizatori a următoarelor date: numele complet, copie după actul de identitate precum si adresa completă la care va veni sa colecteze premiul. Aceste date vor fi furnizate la adresa de email office@bluelily.ro sau la numărul de telefon 0748587817.

În condițiile în care un potential câștigător nu poate fi contactat timp de 5 zile lucrătoare de la data extragerii acestuia ca și potential câștigător, acesta va fi automat invalidat și va pierde orice drept asupra premiului.

Se va relua procedura pană la acordarea tuturor premiilor.

În cazul în care numărul de participanţi validaţi conform criteriilor descrise în secţiunea 8 va fi mai mic decât numărul premiilor alocate pentru această Campanie, surplusul de premii va rămâne în posesia Organizatorului.

Premiile vor fi acordate câștigătorilor valizi în perioada 29.12.2017 – 8.01.2018.

În cazul refuzului vreunui potențial câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului, refuză premiul expres și neechivoc sau manifestă o atitudine similară etc.), sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

SECŢIUNEA 9. CONDIŢII DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR:

9.1.Pentru a fi validat drept câştigător, participantul la Campanie , trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile descrise în secţiunile 4, 5 şi 8 ale Regulamentului Oficial al Campaniei Promoționale.

De asemenea, în momentul recepţiei premiilor, Participantul trebuie să prezinte un act de identitate valabil (cartea de identitate sau paşaportul).

9.2.Contestaţii: Contestaţiile se pot face în termen de 16 ore de la data afişării numelor castigatorului pe Facebook sau pe www.bluelily.ro. Contestaţia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa office@bluelily.ro şi va cuprinde în mod obligatoriu: i) numele, domiciliul, date de identificare, seria cardului de fidelitate; ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestaţia.

Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 48 de ore de la data primirii acestora.

SECŢIUNEA 10. ÎNMÂNAREA PREMIILOR:

Înmânarea premiului campaniei către castigatorul valid se va face personal, in cazul Marelui Premiu sau prin curier, in cazul celorlalte 2 premii speciale, cu confirmare de primire, în perioada 29.12.2017 – 8.01.2018.

SECŢIUNEA 11. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR PREMIILOR:

11.1. Numele castigatorilor şi premiile câştigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată cu modificarile și completările ulterioare.

11.2. Lista castigatorilor premiilor Campaniei cu numele acestora şi premiile câştigate va fi publicată pe adresa de Facebook a Blue Lily sau pe www.bluelily.ro, pe măsură ce acestia vor fi validati, dar nu mai tarziu de 3.01.2018.

SECŢIUNEA 12. LIMITAREA RĂSPUNDERII:

12.1. Înscrierile înainte sau după perioada menţionată în Regulament, în Secţiunea 3, nu se iau în considerare.

12.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care castigatorul nu poate fi contactat de către Organizator din motive independente de acesta.

SECŢIUNEA 13. TAXE ŞI IMPOZITE:

13.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

13.2. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de predare primire,toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

13.3. Participanţilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea consultării Regulamentului Oficial de Desfăşurare al Campaniei, cheltuieli legate de achiziționarea produselor comercializate în magazinul online www.bluelily.ro etc.). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt și nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piată, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

SECŢIUNEA 14. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR:

14.1. Prin înscrierea în Campanie, participanţii declară că sunt de acord cu Regulamentul Campaniei Promoționale şi cu faptul ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Organizatorului, pentru a fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele şi serviciile Organizatorului şi ale partenerilor săi, prin orice mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS). În cazul în care participanţii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

14.4. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Participanţilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

14.5. Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să faca obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Elixir Media Production S.R.L., cu sediul în Str. Academiei, nr. 35-37, Sector 1, București.

14.6. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt înmânarea premiilor castigatorilor şi realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanţi.

SECŢIUNEA 15. LITIGII:

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române.

SECŢIUNEA 16. FORŢA MAJORĂ:

16.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie îi pune pe aceștia din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

16.2. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa lor, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie pe pagina Facebook a Blue Lily, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

SECŢIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE:

Regulamentul Oficial al campaniei “Make up your beauty” este disponibil gratuit oricărui solicitant pe www.bluelily.ro.

SECŢIUNEA 18. ÎNCETAREA CAMPANIEI

18.1. Campania promoțională poate înceta înainte de termen, în altă situație decât epuizarea prematură a câștigurilor, numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința lui, de a continua campania promoțională.

18.2. Situațiilor avute în vedere de art. 18.1 le sunt asimilate și sentința și/sau actul de putere publică al unei instanțe competente sau altei autorități publice competente.

18.3. În situațiile avute în vedere de art. 18.1 si 18.2, Organizatorul nu mai este tinut la nicio obligație către Participanții la campania promoțională, după cum nu este obligat la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

0

Your Cart